ข่าวการศึกษา

WEDA มอบทุน 30,000 บาท เริ่มต้นธุรกิจ "Walailak Master Coffee"

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย Walailak Entrepreneur Develop Academy (WEDA) จัดกิจกรรม Walailak Master Coffee ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความตระหนักและจิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระตุ้นแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ในการสร้างธุรกิจพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 40 คน จากหลากหลายสำนักวิชา ทุกชั้นปี

โอกาสนี้ ทางหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงจากร้านกาแฟชื่อดังในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ร้าน คือ คุณกานต์ ตังควัฒนกุล เจ้าของร้าน DURKA CAFE และ คุณสุธิวัส งามมหรัตน์ Head Barista ร้าน DURKA CAFE พร้อมด้วยคุณพิชญ์ แสงพลสิทธิ์ เจ้าของร้าน URBAN Koffee

กิจกรรมวันสุดท้ายได้จัดการแข่งขันการชงกาแฟ และแผนธุรกิจในการจัดตั้งร้านกาแฟ เพื่อชิงเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท โดยทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ทีม Dion Café ได้แก่

1. นางสาวธันยา พันธ์เมธาฤทธิ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
2. นางสาวพชรินทร์ นามสิทธิ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
3. นาวสาวอัจฉราวรรณ เกื้อเอียด สำนักวิชาการจัดการ
4. นางสาววริศรา ใจห้าว สำนักวิชาการจัดการ
5. นางสาวจันทมาศ พึ่งสาย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
6. นางสาวศิริพิชญ์ อุทธบูรณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
7. นางสาวนฤมล บุญเสริม สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะเป็นสมาชิกชมรม WEDA CLUB ซึ่งจะฝึกการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา

“ความฝันจะเป็นจริงไม่ได้ ถ้าเราไม่ลงมือทำ”


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/StartupWalailak/

TOP