WU-Campus-Tour

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 98 คน พร้อมพูดคุย เรื่อง "การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล" เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ นักศึกษาแพทย์ปาลิตา ชัยเพชร และนักศึกษาแพทย์พิมพ์กานต์ น้ำแก้ว ร่วมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์ นอกจากนี้ ส่วนสื่อสารองค์กร และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำอาจารย์และนักเรียนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาจารย์ใหญ่ และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ภาพกิจกรรม

TOP