รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการ SEAC4RS