ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการ SEAC4RS

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ SEAC4RS ให้กับครูและนักเรียนจำนวน 99 คน จาก 25 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย สสวท. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรหลักโครงการ GLOBE เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
 
โครงการ Southeast Asia Composition, Cloud, Climate Coupling Regional Study (SEAC4RS) เป็นโครงการร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในโครงการ NASA สหรัฐอเมริกา ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จาก NASA จะส่งเครื่องบินมาบินเพื่อตรวจวัดบรรยากาศและสภาพเมฆที่ปกคลุมประเทศต่างๆ ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 3 ลำ และร่วมกับเครื่องบินจากโครงการฝนหลวง 1 ลำ
 
โครงการดังกล่าวนี้ จะให้นักเรียนที่เข้าร่วมดำเนินการเก็บข้อมูลอากาศและเมฆในเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน พ.ศ.2555 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะได้เรียนรู้สภาพบรรยากาศของประเทศไทย และเป็นการสร้างความตระหนักในการศึกษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ กับนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด ไปพัฒนาให้เป็นงานวิจัยระดับท้องถิ่นต่อไป

TOP