ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี จัดกิจกรรมให้นักเรียนไทยได้นำเสนองานวิจัยทางด้านปะการังรศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยระดับโรงเรียนแบบ Virtual conference โดยนักเรียนโครงการ GLOBE จากโรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี ได้นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านปะการังร่วมกับนักเรียนโครงการ SCUBAnauts International ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย สสวท. โดยการนำเสนอครั้งนี้มีครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 99 คน จาก 25 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟัง
 
กิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นการสร้างความตระหนักในการศึกษาระบบนิเวศวิทยาปะการัง ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ กับนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด ไปพัฒนาให้เป็นงานวิจัยระดับท้องถิ่นต่อไป

ประมวลภาพ

TOP