รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี จัดกิจกรรมให้นักเรียนไทยได้นำเสนองานวิจัยทางด้านปะการัง