ข่าวทั่วไป

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักวิชาสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคารวิชาการ 7 หมายเลขภายนอก โทร. 075-672709 หมายเลขติดต่อภายใน โทร. 2709

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://polscilaw.wu.ac.th/

TOP