ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ห้องการเงิน) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 6/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ห้องการเงิน) จำนวน 2 อัตรา ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 แล้วนั้น

บัดนี้ ผู้ตรวจสอบได้ประเมินคุณสมบัติตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ดังนี้

ก. รายชื่อ

001 นางสาวสาวิตรี ทองอ่อน
002 นางสาวสุนิฎฐ์ ทองจำเนียร
003 นางสาวภัททิยา พรหมณะ
004 นางสาวสุไรยา อะหลี
005 นางพัชรา แก้วแกมทอง
006 นางสาวปิยลักษณ์ สมศรี
007 นางสาวกัญญาณัฐ สายชล
008 นางสาวปุณยาพร ชัยมงคล
009 นางสาวมัฒธณิตาศ์ ตันประเสริฐวงศ์
010 นางสาวอัจฉรา ฉิมเรือง
011 นางสาวจารีรัตน์ แนบเนียรการ
012 นางสาวศรินทร์ทิพทย์ จันทรชิด
013 นางสาวนันท์นภัส โอทองคำ
014 นางอรุณวดี สินดำ
015 นางสาววิภา สุวรรณเกตุ
017 นางสาวอลิศรา ฉุ้นย่อง
018 นางสุรีรัชก์ คำหอม
019 นางสาวกนกวรรณ สิงสม
020 นางสาวกมลทิพย์ บัวแย้ม
021 นางสาวนิภา เมืองแก้ว
022 นางสาววีระยา ปรีชา
023 นางสาวจุรีรัตน์ เปาะทองคำ

ข. กำหนดการสอบ : ศูนย์การแพทย์ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP