ข่าวทั่วไป

อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา ได้รับโล่เกียรติคุณจากแพทยสภา ปี 2562อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักเลขาธิการแพทยสภา ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่โรงเรียนแพทย์ ประจำปี 2562


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://smd.wu.ac.th/?p=45352

TOP