ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 14 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ผู้จัดการโครงการ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบและบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี

- โปรแกรมเมอร์ / โปรแกรมเมอร์อาวุโส จำนวน 5 อัตรา

โปรแกรมเมอร์อาวุโส

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี/โทในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานพัฒนาโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- หากมีประสบการณ์ในการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Visual Studio .Net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

โปรแกรมเมอร์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานพัฒนาโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หากมีประสบการณ์ในการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Visual Studio .Net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีประสบการณ์ในระบบสารสนเทศงานโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในด้านการออกแบบการทดสอบ
- เคยศึกษารายวิชาหรือเคยอบรมหลักสูตร Software Testing หรือสามารถใช้เครื่องมือการทดสอบอัตโนมัติ เช่น Robot Framework, Selenium, PHPUnit เป็นต้น หรือเคยมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Tester มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

ภาระงานตำแหน่งผู้จัดการโครงการ
1. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานภาพรวมโครงการทั้งแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน แผนบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ควบคุมติดตามการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐาน และบริหารงานภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
3. ดูแลและพัฒนาพนักงานของโครงการให้ทำงานพัฒนาระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่กำหนดไว้
5. วิเคราะห์ปัญหาให้คำปรึกษากับทีมงานและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับและดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาระงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์อาวุโส
1. สามารถพัฒนาโปรแกรมระบบศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นระบบงาน แบบ Client-Server บนฐานข้อมูล Oracle
2. สามารถให้คำปรึกษาในการติดตั้งโปรแกรมระบบศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้กับทีมพัฒนาระบบได้
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมทดสอบการใช้งานในทางปฏิบัติเพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงานและโปรแกรมตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสารสนเทศซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้งานระบบศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
6 ร่วมให้ข้อมูลการแก้ไขปัญหา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่ผู้ใช้งาน
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ภาระงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์
1. ร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นระบบงาน แบบ Client-Server บนฐานข้อมูล Oracle
2. ติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมทดสอบการใช้งานในทางปฏิบัติเพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงานและโปรแกรมตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสารสนเทศซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ร่วมให้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่ผู้ใช้งาน
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ภาระงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
1. เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์และออกแบบระบบศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. จัดทำขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
ระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้การจัดทำ TOR มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย กฏหมาย พรบ. ระเบียบด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ภาระงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ
1. ทดสอบการทำงานของระบบบน Website และ Mobile Application
2. ทำเอกสารทดสอบ Test Case, Test Script
3. รายงานผลการทดสอบของโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ติดตามผลการแก้ไขโปรแกรมที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5. อัตราเงินเดือน

5.1ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ

- วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 23,000 บาท/เดือน บวกค่าตอบแทนพิเศษ
รวมแล้วไม่เกิน 60,000 บาท

5.2ตำแหน่งอื่น ๆ

- วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,000 บาท/เดือน บวกค่าตอบแทนพิเศษ
รวมแล้วไม่เกิน 35,000 บาท
- วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 23,000 บาท/เดือน บวกค่าตอบแทนพิเศษ
รวมแล้วไม่เกิน 40,000 บาท
- วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 30,000 บาท/เดือน บวกค่าตอบแทนพิเศษ
รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท

6. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

8.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3401-5 โทรสาร 0-7567-3420 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
8.3 สำเนาใบปริญญาบัตร /ประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ ๗ เท่านั้น
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

9. การสมัคร

9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้
อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46(ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 8-30 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์

11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก

(1) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร โดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกำหนดการสอบ และผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์และประกาศของมหาวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

12. เงื่อนไขอื่น ๆ

12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP