ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสาร WMS Journal of Management ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562 ออนไลน์แล้ว

วารสาร WMS Journal of Management ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562 ออนไลน์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ ได้ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/index

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งนี้ บทความที่จะได้รับการเผยแพร่จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ โทรศัพท์ 0 7567 2247, 0 7567 2227 Email: wmsjournal@hotmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wmsjournal.com/

TOP