ข่าวการศึกษา

ภาพความสำเร็จจากโครงการ "อบรมการสร้างสื่อดิจิทัล ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5"

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (อพท.) และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อการสอนให้แก่ครู อาจารย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดอบรมผลิตสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe captivate 5.5 ให้กับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาทั่วทั้ง 4 ภูมิภาค โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://informatics.wu.ac.th/mod/detail/ข่าวกิจกรรม/10057

TOP