ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี “สุราษฎร์เดงกีโมเดล” ในงานประชุมวิชาการสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการจัดงานประชุมวิชาการสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้ประเด็น “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” ในวันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมนิภาการ์เด็น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีผลการดำเนินการมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่จาก 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 1,300 คน ทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก ได้นำเสนอรูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก “สุราษฎร์เดงกีโมเดล” ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายและระบบทำนายหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ดำเนินการในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อำเภอไชยา (จำนวน 54 หมู่บ้าน) อำเภอกาญจนดิษฐ์ (จำนวน 117 หมู่บ้าน) อำเภอเวียงสระ(จำนวน 64 หมู่บ้าน) อำเภอพระแสง (จำนวน 72 หมู่บ้าน) และ อำเภอบ้านตาขุน (จำนวน 29 หมู่บ้าน) รวมทั้งหมดจำนวน 336 หมู่บ้าน

การจัดนิทรรศการของศูนย์ฯ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมตลอดถึงการสร้างเครือข่ายในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการทำสื่อ VDO ชุด “คนเขยื้อนภูเขา” เกี่ยวกับการดำเนินการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของศูนย์ความเป็นเลิศฯ

ประมวลภาพ

TOP