ข่าวทั่วไป

กิจกรรม ASEAN DAY ครั้งที่ 3

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม วันอาเซียน (ASEAN DAY) ครั้งที่ 3 ภายใต้ โครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement) โครงการโรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต โรงเรียนชุมชนใหม่ ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ โดยมี นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายสุจินต์ สุดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ กล่าวรายงานต่อประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ครั้งที่ 3 เริ่มต้นด้วยการแสดงพิธีเปิดจากนักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “Sajojo”

นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่างๆ จากนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ภาคสนามในชุมชนแก่นักศึกษาและคณาจารย์ของสำนักวิชา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย
ภายในกิจกรรมดังกล่าวมีโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เข้าร่วมกิจกรรม และมีผลการแข่งขัน ดังนี้

1. การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.วกุลทิพย์ ศูนย์กามรัตน์ จากโรงเรียนบ้านประชาอารี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.อรกานต์ นาคัน จากโรงเรียนบ้านอินทนิน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.สุดธิดา จันมณี จากโรงเรียนวัดยางทอง
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.กันญ์จิรา หวายนำ จากโรงเรียนวัดโคกเหล็ก และด.ญ.นาเดีย สาดีน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8

2. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ณัชชา รักชอบ และด.ช.อิบรอฮีม ทองประดิษญ์ จากโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.พิชญานิน เรืองรักษ์ และด.ญ.พัชชิฎา อะลิแอ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.พัชราภรณ์ โพธิสอน และด.ญ.ปพิชญา โชคสิริโภคา จากโรงเรียนวัดสโมสร
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ช.ซาดิส สะมาลา และด.ช.วรวุฒิ เดชวรรณ์ จากโรงเรียนวัดยางทอง และด.ญ.กัญญาณํฐ หนูน้อย และด.ญ.ศุภรดา มาศศรี จากโรงเรียนวัดพระเลียบ

3. การแข่งขัน Spelling Bee

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.อภิสฎา จันทรชิต จากโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.อภินันท์ พราหมโณ จากโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.มัลลิกา รอบคอบ จากโรงเรียนวัดสโมสร
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ช.อัญญาณี โต๊ะมุด และด.ญ.นัสกิต พงษ์ยี่หล้า จากโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

4. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.วกุลทิพย์ ศูนย์กามรัตน์ จากโรงเรียนบ้านประชาอารี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ชุติมา สังวาล จากโรงเรียนวัดสโมสร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ปรีชญา แก้วขาว จากโรงเรียนวัดพระเลียบ
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ชุติกาญจน์ แก้วเพ็งกรอ จากโรงเรียนวัดเทวดาราม และด.ญ.ชนนิกานต์ นิตย์ใส จากโรงเรียนชุมชนใหม่

5. การประกวดบอร์ดนิทรรศการอาเซียน

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดยางทอง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนใหม่
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดสโมสร
- รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก และโรงเรียนวัดพระอาสน์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ดังนี้

- ฐาน ASEAN Corner
- ฐาน English Kid’s Fun
- ฐานจีนหรรษาพาตะลุย
- ฐานอยู่ดีวิถีไทย
ซึ่งในแต่ละฐานการเรียนรู้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมศึกษาเรียนกิจกรรมในแต่ละฐานเป็นจำนวนมาก


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.picz.in.th/album/asean-day-3.zeeYu

TOP