ข่าวทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สหกรณ์ฯ กำหนดปฏิทินประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ดังนี้

1. ปิดบัญชีประจำปี 2562 สหกรณ์ฯ งดให้บริการทุกประเภท ในวันอังคารที่ 1 ต.ค. 62 เป็นเวลา 1 วัน

2. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 4 ธ.ค. 62 งดให้บริการทุกประเภท เป็นเวลา 1 วัน

สหกรณ์ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://saving.wu.ac.th/

TOP