ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วม "เสวนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)" ในการประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนส่งเสริมวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัด "เสวนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)" ในงานประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 - 17.30 น. ณ ชั้น 2 โซน B อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศวิชาการ เปิดโอกาสให้คณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ได้มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจากตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในสาขาวิชาที่หลากหลาย
 
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมเสวนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการดังกล่าว
 
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งเข้าร่วมประชุมได้ที่ งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก ส่วนส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-7567-3770, 0-7567-3790 โทรสาร 0-7567-3756 e-mail: panicha.sp@wu.ac.th

TOP