ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP)

ข้อกำหนดโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP)

รายละเอียด: สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความพร้อมที่จะผลักดันและลงมือดําเนินการเพิ่มผลิตภาพนวัตกรรมและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคการผลิต อันจะส่งผลอย่างสําคัญต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น สวทช. จึงจัดตั้งโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขึ้นเพื่อขยายการให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศในการนําเทคโนโลยีเข้าไปทําให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งการฝึกอบรมการเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีศูนย์ประสานงานโครงการกระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ทำหน้าที่ประสานงานการดำเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่ภาคเอกชนในพื้นที่ให้สำเร็จตามเจตนารมย์ของโครงการ บัดนี้ ศูนย์ประสานงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) งบประมาณปี 2563 โดยไม่จำกัดเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ

เอกสารประกอบ http://gg.gg/etezf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณไกรสร นิลอาสน์ โทรศัพท์สำนักงาน 075 673 3588


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/drive/folders/1PkVwNgPII-X480Ff8Pa22-w0SHb7ojRX

TOP