ข่าวเด่น

ชมรมพิทักษ์ทะเล ม.วลัยลักษณ์ รับโล่รางวัลผลงานระดับเงิน เครือข่าย Green Youth ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชมรมพิทักษ์ทะเล) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับเงิน (ดีมาก) จากผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์ รองคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่รางวัล พร้อมด้วย อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม และนักศึกษาตัวแทนชมรม ประกอบด้วย นายเตชทัต อุ้ยกิ้ม นางสาวสุธางศุ์รัตน์ บุญเกิด นางสาวจุไรวรรณ ทองหีต และนางสาววฤณดา นพรัตน์ เข้าร่วมรับเกียรติบัตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ชมรมพิทักษ์ทะเลในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายเยาวชน Green Youth อย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดียิ่งในการส่งเสริมผลักดันให้เยาวชนในเครือข่ายระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เกิดการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรม ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านการทำงานในระดับชมรมกิจกรรมของนักศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความตระหนักรู้และหวงแหนเพื่อการปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเองเพื่อการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะเป็นแนวร่วมในการขยายผลทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนได้จริง พร้อมยกระดับผลงานขึ้นมาตามเกณฑ์มาตรฐาน Green youth สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ต่อไป

ประมวลภาพ

TOP