ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech ก้าวสู่ปีที่ 17 ปรับคณะบรรณาธิการเพื่อเผยแพร่ 12 เล่ม 90 บทความ ในปี ค.ศ. 2020

Walailak Journal of Science and Technology เป็นวารสารในฐานข้อมูล Scopus จากมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียว ที่ปรับการออกเป็นรายเดือน ตั้งแต่ปีที่ 11 (ค.ศ. 2014) ในการเข้าสู่ปีที่ 17 (ค.ศ. 2020) ได้เตรียมเผยแพร่บทความที่ตอบรับตีพิมพ์ครบ 12 เล่ม 90 บทความ โดยจัดเนื้อหาในแต่ละเล่มให้มีความสอดคล้องตามแก่นเรื่องเดียวกัน

- Innovation in Rice and Agronomy
- Botany and Wildlifes
- Cell Research
- 4th Industrial Revolution and Its Impacts
- Aquaculture
- Chemistry
- Nursing
- Microbiology
- Agricultural Research Innovation
- Plant Extracts
- Healthcare
- Biology and Microbiology

เพื่อให้แต่ละเล่มได้รับการควบคุมคุณภาพ โดยบรรณาธิการ จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการปรับคณะบรรณาธิการดังนี้

Editor-in-Chief and Editor in Sciences รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
Editor in Biomedical Sciences ผศ. ดร. ผานิตย์ คุ้มฮิ้น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
Editor in Health Sciences ผศ. ดร. นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
Editor in Engineering ผศ. ดร. อุเทน ทับทรวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Editor in Information Technology ดร. ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
Editor in Agriculture and Agro-Industry รศ. ดร. มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โดยมี คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ทำหน้าที่ Managing Editor

นักวิจัยสามารถอ้างอิง บทความที่เตรียมเผยแพร่ปีที่ 17 ได้ล่วงหน้า โดยใช้รูปแบบ Authors’ name, Walailak J Sci & Tech, 2020, vol. 17, in press.


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/archive

TOP