ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารและจัดการองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “ด้านบริหารและจัดการองค์กร” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง เป็น ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รุ่น 5 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จ และทำคุณประโยชน์แก่สังคม สถาบัน และต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sah.wu.ac.th/archives/8666

TOP