ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดงานIMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2562 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ เมืองดี อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายประมวลวิทย์ พฤศชนะ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดงานIMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21 ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2562 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย โดยมีสื่อมวลชนโดยมีแขกผู้เกียรติจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ รวม 50 คนเข้าร่วม ที่ห้องศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายพงษ์ศักดิ์ เมืองดี กล่าวว่า การจัดโครงการ IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21 จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว กีฬาและศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในกลุ่มประเทศเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย และจะเป็นประโยชน์ให้นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการสื่อสาร การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการเปิดโลกทัศน์สู่สากล พร้อมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานนี้ ทั้งนี้ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมงานด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวถึงกิจกรรมIMT-GT Varsity Carnival ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบโครงการพัฒนาเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการท่องเที่ยว สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้ง 3 ประเทศ จึงได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬา การท่องเที่ยวในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนนำการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของแต่ละประเทศมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชม โดยจัดกิจกรรมIMT-GT VARSITY CARNIVAL เริ่มครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๙ และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีสถาบันเข้าร่วม ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย Kuala UniversitasNegeri Medan Universitas Sumatera UtaraInstitute Teknologi MedanUniversitasSyiah Kuala ประเทศมาเลเซีย UniversitiSains Malaysia (USM) University Utara Malaysia (UUM) UniversitiTeknologi MARA Universiti Malaysia Perlis (UniMaP) และประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ​

“การจัดงานในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1200 คน การจัดงานในครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส แบดมินตัน เดินวิ่งFunRun4กิโลเมตร กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “ Exploring ASEAN Culture Through Muticultural Dance” และสัมมนาวิชาการผู้นำนักศึกษา ในหัวข้อ“Empowering Local Wisdom towards Human Wellness” โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เวทีสนามหน้าเมืองในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 กิจกรรมขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์Big bike จากUniversitiSains Malaysia (USM) เดินทางมาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวในโอกาสครบ 50 ปีด้วย” รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ กล่าว

ด้านนายประมวลวิทย์ พฤศชนะ กล่าวว่า การจัดโครงการการกิจกรรมIMT-GT VARSITY CARNIVAL จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น การจัดงานนี้จะช่วยพัฒนามาตรฐานการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี ดึงดูดความสนใจ จากนักท่องเที่ยวในในกลุ่มประเทศเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทยเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน องค์กรของรัฐ เอกชนและประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP