ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

: : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการครบรอบ 15 ปี : :

เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 15 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการ ภายใต้ชื่อ "การประชุมวิชาการครบรอบ 15 ปี เทคนิคการแพทย์วลัยวลักษณ์" ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์
 
1. เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์
 
2. เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างนักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
4. เพื่อเสริมสร้างความเข็งแกร่งทางวิชาการ การวิจัยและนำความรู้ไปพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ คณาจารย์ ศิษย์เก่า นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. โครงการประชุมวิชาการครบรอบ 15 ปี เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์

2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

3. กำหนดการ

4. ตัวอย่างบทคัดย่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.นุชจรี จีนด้วง โทร. 0 7567 2193 E-mail :Nutjaree.je@wu.ac.th

TOP