ข่าวทั่วไป

ขอเชิญรับฟังรายการ "เพลินภาษากับอาศรมฯ" ทาง FM ๙๓.๕ MHz" ทุกวันพุธ เวลา ๑๖.๑๐-๑๖.๓๐ น.

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในทุกมิติ ตลอดจนเสนอให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงคุณค่าและนำไปสู่การสนใจเรียนรู้ในภาษาไทยให้มากยิ่งขึ้นตามลำดับ จึงจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยผ่านทางสื่อวิทยุรายการ "เพลินภาษากับอาศรมฯ" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM ๙๓.๕ MHz" ทุกวันพุธ เวลา ๑๖.๑๐-๑๖.๓๐ น. ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ และวิทยากรจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ และผู้รู้มาเป็นผู้ร่วมรายการ

TOP