ขอเชิญรับฟังรายการ "เพลินภาษากับอาศรมฯ" ทาง FM ๙๓.๕ MHz" ทุกวันพุธ เวลา ๑๖.๑๐-๑๖.๓๐ น.