ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มวล.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การค้นคว้าข้อมูล การทำแผนการสอน และการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย" สำหรับครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ครูระดับอนุบาล และผู้สนใจทั่วไป โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2555 ณ อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 
โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 2,500 บาท (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง) โดยการอบรมดังกล่าวสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2552 ซึ่งสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขาย่อย มวล. ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" บัญชีเลขที่ 0-5328119462-0 ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 และกรุณาจัดส่งใบสมัครการเข้าร่วมอบรมพร้อมหลักฐานแสดงการโอนเงินมาที่ โทรสาร 0 7567 3518, 0 7567 3525 หรือบรรจุซองส่งไปรษณีย์มายัง ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัย เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 0 7567 3532, 0 7567 3509-10 โทรสาร 0 7567 3518, 0 7567 3525

กำหนดการ

ใบสมัคร

TOP