มวล.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย