ข่าวทั่วไป

โครงการ "เรียนที่ใช่ ทำงานที่ชอบ ต้นกล้า @ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2012

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา และสำนักวิชาจัดโครงการ "เรียนที่ใช่ ทำงานที่ชอบ ต้นกล้า @ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2012 : สัญจรจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16" ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใก้ลเคียง เพื่อสร้างการรู้จักและสำรวจข้อมูลเพื่อผลได้ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)
 
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร และ รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และเข้าเยี่ยมและหารือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ถึงแนวทางการจัดกิจกรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมแนะแนว บริการข้อมูลแก่นักเรียนในโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนวิจิตราพิทยา และโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร และจัดแสดงนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนงานเพื่อจัดกิจกรรมในภูมิภาคอื่น ๆ โดยจะขอรับข้อมูลเอกสารเพื่อเผยแพร่ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป

TOP