WU-Campus-Tour

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้าเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จำนวน 33 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ พร้อมเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ “โอกาสและความท้าทายของการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ” รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด บรรยาย “ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโครงสร้างการบริหารองค์กร” ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้นำคณะผู้บริหารจากนิด้า ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย ห้องเรียนแบบ Smart Classroom ห้องเรียนศาลจำลอง ชมสวนวลัยลักษณ์ และพื้นที่การก่อสร้างโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP