ข่าวทั่วไป

ประกาศขายพัสดุชำรุดรายการเครื่องแช่เหยือกแข็งแบบแผ่นสัมผัส (Contact Plate Freezer)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด รายการเครื่องแช่เหยือกแข็งแบบแผ่นสัมผัส (CONTACT PLATE FREEZER) จำนวน 1 เครื่อง ซื้อมาแล้วประมาณ 10 ปี โดยมีวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขาย ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้สนใจซื้อเสนอราคาซื้อต่อหน่วยโดยวิธีการเขียนใบเสนอราคาตามทีมหาวิทยาลัยกำหนด ผู้ใดเสนอราคาซื้อสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ
2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจะต้องชำระเงินสดมัดจำไม่น้อยกว่า 50% ของราคาที่เสนอซื้อในวันที่ชนะการเสนอราคาซื้อ และต้องชำระส่วนที่เหลือภายใน 3 วันทำการ หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ
3. เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อได้ชำระเงินครบแล้ว จะต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบ
4. หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสนอเป็นการรวมตัวกันกด
ราคาซื้อหรือเป็นราคาที่ยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดหรือยกเลิกการขายในครั้งนั้น ผู้เสนอราคาซื้อจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
5. กำหนดให้ดูสภาพจริงของเครื่องในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. และเสนอราคาซื้อเวลา 10.30 น. ในวันเดียวกัน ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 3

ผู้ใดสนใจซื้อหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่นางสาววรรณา มัคราช โทรศัพท์ 0 7567 3779

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


TOP