ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

กิจกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยงานวิจัย

ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัมมนา “เรื่องตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยงานวิจัย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี คุณกิตติเทพ จริงจิตร ผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตร และ คุณศิวรุฒิ ธรรมรงค์ ทนายความกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จากบริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวางแผนการทำวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ และเรื่องสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันระหว่างผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาต

การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์และผู้ประกอบการประมาณ 30 คน ซึ่งทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องการสนับสนุนงานวิจัยใหม่และต่อยอดงานวิจัยที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์และสามารถนำงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

จากการสำรวจความพึงพอใจในกิจกรรมนี้ พบว่าผู้ประกอบการพึงพอใจมากถึง 60% และสามารถนำความรู้ในกิจกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยได้ถึง 50%

TOP