ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์จับมือกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เจรจาความร่วมมือและนิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษานานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร นำคณะผู้แทนจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือและนิเทศนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ณ Universiti Malaysia Perlis หรือ UniMAP เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา
 
โอกาสนี้ อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร อาจารย์ทางด้าน Marine Biology ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้เจรจากับรองคณบดีและทีมคณาจารย์ของสำนักวิชา Environmental Engineering, UniMAP ในเรื่องการรับนักศึกษาของสำนักวิชาจำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2555 หารือเรื่องการจัดทำค่าย Ecology ร่วมกัน ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีจากฝ่าย UniMAP
 
ทางด้านสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ดร. วรรัตน์ หวานจิตต์ และอาจารย์ ไพรินทร์ ศรีสินทร ได้ เจรจากับคณบดีศูนย์กิจการนานาชาติ Assoc. Prof. Dr. Syaharom Abdullah, Dean of the Center for International Affairs ในการจัดทำค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเบื้องต้นได้รับการตอบรับจากฝ่าย UniMAP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
นอกจากนี้ UniMAP มีความสนใจงานวิจัยที่ใช้เครื่องเทอร์มอไซเคลอร์ (Thermocycler หรือ PCR machine) ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเครื่องมือชนิดนี้ที่สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยได้และอาจจะบูรณาการไปยังสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในอนาคตอันใกล้นี้
 
การไปเยือน UniMAP ในครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การนิเทศนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งในปีนี้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยความร่วมมือของศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน คือ นางสาวนุชนาฎ สุขแก้ว ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Teaching Assistant หรือผู้ช่วยสอน รับผิดชอบงานสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาที่ UniMAP ในภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกันยายน 2555
 
นางสาวนุชนาฎ สุขแก้ว ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว (Fluency) และมีความถูกต้องตามหลักภาษา (Accuracy) นับว่าเป็นผลิตผลทางด้านภาษาอังกฤษที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โอกาส นี้ ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุวัชร และ ดร. วรรัตน์ หวานจิตต์ ได้ให้โอวาท และคำแนะนำต่างๆ ตลอดจนสอบถามเรื่องความเป็นอยู่ของนักศึกษา เพื่อให้การฝึกปฏิบัติในครึ่งเวลาหลังสมบูรณ์ที่สุด
 
นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คนใดที่มีความตั้งใจในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณแสงหทัย ขับกล่อมส่ง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและมีข้อมูลต่างๆ ในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในต่างประเทศ
 
การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือ และนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้เป็นความสำเร็จที่สามารถขยายผลไปสู่ความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ ระหว่างสองมหาวิทยาลัยในอนาคต

ประมวลภาพ

TOP