WU-Campus-Tour

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานการฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล. และส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มวล.) กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะฯ

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ และอาจารย์สุธีระ ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ กรรมการและเลขานุการฯ ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 วันที่ 26 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี พ.ศ 2565 พร้อมกันนี้ ได้นำคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงาน ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ และอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://botany.wu.ac.th/

TOP