ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ราชาวดี 15 ปี เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์ 55 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย"