ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ราชาวดี 15 ปี เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์ 55 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย"เนื่องด้วย วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเทคนิคการแพทย์ไทย และในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 นี้ เป็นวันครบรอบ 55 ปี ของวันสถาปนาสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ไทย ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ได้มีการกำหนดให้ดอกราชาวดี เป็นดอกไม้ประจำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเพลง "ดุริยาราชาวดี" เป็นเพลงประจำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มาเป็นระยะเวลา 15 ปี และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของภาคใต้ในการผลิตนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อไปประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นความต้องการอย่างยิ่งในทุกพื้นที่ของประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ "ราชาวดี 15 ปี เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์ 55 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2555  
   
เวลา 06.30 น. - 08.00 น. กิจกรรมตักบาตร ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี
เวลา 08.30 น. - 10.00 น. กิจกรรมปลูกต้นไม้ และทำสวนหย่อมที่ "สวนราชาวดี" หน้าอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8)
เวลา 10.00 น.- 12.00 น. ชมนิทรรศการ "ราชาวดี 15 ปี เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์ 55 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย" ณ ลานกิจกรรม อาคารไทยบุรี
เวลา 13.00 น. - 14.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 5
วิทยากร : ทนพ. ประมวล สวนจันทร์ โรงพยาบาลทุ่งสง และทนพ. ศุภชัย โปจุ้ย บริษัท N-Health ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
เวลา 14.00 น. - 15.00 น. พิธีมอบป้ายชื่อแก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 5
เวลา 15.00 น. - 16.00 น. พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 5

 
โอกาสนี้ ขอเชิญชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2555 ณ ลานกิจกรรม อาคารไทยบุรี และรับฟังรายการวิทยุ นานาสาระ ตอน "ราชาวดี 15 ปี เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์ 55 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย" วันที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 17.00 - 17.30 น. ทาง สวท. นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง เป็นวิทยากร

TOP