ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

21 มิถุนายน : ประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศวิชาการ เปิดโอกาสให้คณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ได้มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยงาน "วลัยลักษณ์วิจัย" ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานเป็นการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ โดยมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และ การเสนอผลงานวิชาการตามสาขา ตลอดจนการบรรยายจากอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว โทร. 0-7567-3566, 0-7567-3557 e-mail:dladdawa@wu.ac.th หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โทร. 0-7567-3565 e-mail:journal.wu@gmail.com และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวมาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรสาร 0-7567-3557, 0-7567-3566 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จาก website : http://wuresearch.wu.ac.th/ หรือ http://ird.wu.ac.th

TOP