ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คณะอาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ให้บริการด้านองค์ความรู้การใช้สมุนไพรเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน ณ หาดบ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชา ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี กล่าวต้อนรับ

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพบริการแก่ประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา 2) เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ3) เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาด้านสุขภาพ และศูนย์บริการวิชาการ โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียน เพื่อบริการให้แก่ประชาชนอย่างหลากหลายด้านตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา/ศูนย์ รวมทั้งฝึกนักศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทางหนึ่งด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP