บ.เบทาโกรหารือความร่วมมือพัฒนานักศึกษาด้านการเกษตรร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์