ข่าวทั่วไป

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี 2562มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี 2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ และบุคลากรผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้รู้จัก พบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน จาก 30 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหารโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวเปิดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี 2562 พร้อมพูดคุยให้แนวคิดการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในฐานะที่เป็นสื่อบุคคลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ยังมีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูล ความสำเร็จ และศักยภาพของหน่วยงานผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งชื่นชมทุกคนที่มีภาคภูมิใจในองค์กร ทุ่มเทเสียสละ และสนับสนุนงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามลำดับนอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ รักษาการแทนหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร ได้ร่วมพูดคุยเรื่อง การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media ในสังคมยุคดิจิทัล พร้อมได้รับเกียรติจากคุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเมืองลิกอร์ ร่วมพูดคุย “ศิลปการให้บริการ และเทคนิคการสร้างเสริมบุคลิกภาพ” และคุณพงศกร ณ นคร Makeup artist and stylist ร่วมสอนและสาธิต “เทคนิคการแต่งหน้า-ทำผม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ” อีกด้วยประมวลภาพ

TOP