ข่าวเด่น

เปิดห้องละหมาด ม.วลัยลักษณ์ กว้างขวาง สวยงาม มีมาตรฐานสากล รองรับการปฏิบัติศาสนกิจของนักศึกษาอิสลาม

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้นำศาสนาอิสลาม ร่วมกันเปิดห้องละหมาดอย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับปฏิบัติศาสนกิจของนักศึกษาอิสลาม ณ ห้องละหมาด ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ การใช้ชีวิตอยู่อาศัยร่วมกันทุกศาสนาอย่างสันติสุข สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามนั้น การละหมาดถือเป็นหนึ่งในศาสนากิจที่พึงกระทำทุกวัน เพื่อแสดงถึงความเคารพสักการะ ความขอบคุณ และความภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า การปรับปรุงสถานที่ห้องละหมาดแห่งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและบุคลากร พี่น้องมุสลิมได้ใช้ปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามในโอกาสสำคัญต่างๆได้อย่างพร้อมเพียงและสะดวกมากขึ้น

“ขอขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับนักศึกษาและบุคลากรชาวมุสลิมในมหาวิทยาลัย และห้องละหมาดนี้ยังสามารถใช้เป็นสถานที่ต้อนรับบุคคลภายนอกที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย สามารถมาละหมาดร่วมกับนักศึกษาได้อีกด้วย ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนพื้นที่ในการจัดสร้างห้องละหมาด ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเป็นการธำรงไว้ซึ่งแนวปฏิบัติศาสนกิจที่ดี ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักศาสนาต่อไป”ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร กล่าว

อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษามุสลิม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาในภาคใต้ จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม และศาสนา มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาจากทั่วประเทศ สำหรับนักศึกษามุสลิมนั้นให้ความสนใจเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จากทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักศึกษามุสลิมจำนวน 1,400 คน หรือประมาณ 18 % บุคลากรและคณาจารย์มุสลิมจำนวน 43 คน

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับชุมชนมุสลิมรายรอบมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาอิสลามมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจในหลายพื้นที่ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรมุสลิม ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันได้แก่ สถานที่ละหมาด ณ อาคารเรียนรวมต่างๆ และภายในอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือห้องสมุด ตลอดจนห้องละหมาดรวมสำหรับการประกอบศาสนกิจในวันสำคัญต่างๆ

ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีการปรับปรุงห้องละหมาดให้มีความกว้างขวาง สวยงาม และมีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจของบุคลากร นักศึกษามุสลิม รวมไปถึงชาวมุสลิมที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย โดยใช้ปฏิบัติศาสนกิจ เช่น การละหมาดในระหว่างวัน 5 เวลา การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดตะรอเวียฮในเดือนรอมฎอน การละหมาดในวันตรุษอีดิลฟิตรี และ วันตรุษอีดิลอัฎฮา เป็นต้น ตลอดจนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศาสนาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป นับได้ว่าการปรับปรุงห้องละหมาด ณ ศูนย์อาหารช่อประดู่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดทุกช่วงเวลาในครั้งนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ห้องละหมาดได้ร่วมทำพิธีละหมาดร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง นับเป็นภาพพิธีกรรมที่งดงาม ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงการร่วมอยู่กันอย่างสันติสุข

ประมวลภาพ


ข่าวเด่น

TOP