ข่าวทั่วไป

“กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดล”

วันที่ 24 กันยายน 2562 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญเนื่องในวันมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์”


ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ผู้เขียนข่าว อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sah.wu.ac.th/archives/8864

TOP