ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS Journal of Management (ฉบับปฐมฤกษ์) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1(พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)

WMS Journal of Management สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ มีคุณค่าและสร้างประโยชน์แก่สังคม ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำในรูปวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
 
ขณะนี้ได้ออกเผยแพร่ออนไลน์ ฉบับปฐมฤกษ์ (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555) แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความทั้ง 7 เรื่องได้จากเว็บไซต์ของวารสาร (http://wmsjournal.wu.ac.th)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0 7567 2208 หรือ 0 7567 2291 E-mail: wmsjournal@hotmail.com

TOP