ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมขบวนแห่หมรับ ในประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมขบวนแห่หมรับของเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ จากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ไปยังวัดพระธาตุวรมหาวิหาร โดยมีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 สถาบัน เข้าร่วมกว่า 200 คน ในโอกาสนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและสถานศึกษาต่างๆ จัดขบวนหมรับสวยงามร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของภาคใต้ด้วย

ประมวลภาพ

TOP