ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562 ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 13 อัตรา ฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตามรายละเอียด ดังนี้

1. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ด้านการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น (ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว (ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น)

2. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ด้านชีวสถิติ (ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น)
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม/กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น)

3. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้านอาชีวอนามัยสร้างเสริมสุขภาพ (ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น)
ด้านชีวเคมี (ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hro.wu.ac.th/

TOP