ข่าวทั่วไป

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับ อบจ.นครศรีธรรมราช จัดประกวดวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประกวดวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้จัดเวทีประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท
ได้แก่ เด็กชายอภิชญะ อินทรสาร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นายอติวัฒน์ ทรงศรีวิไล โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นายปฐมพงศ์ ชูปาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
ได้แก่ เด็กชายปาฏิหาริย์ มีชูศิลป์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท
ได้แก่ เด็กชายสกนธ์ สุวรรณคช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

และเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน -๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้จัดเวทีการประกวดเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้ รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๓ โดยมี นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวดเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๓ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาวสุภาวดี ขำเกิด โรงเรียนปากพนัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาวกนกกร กามูณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาวปุณยวีร์ นุ้ยฉิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา, เกียรติบัตร
และเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นายคฑาวุธ อินทร์จันทร์ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาววันวิสาข์ ใหมพูล โรงเรียนปากพนัง

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสมใจ ฤทธิอักษร อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาวมธุรส สุระทัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางเสงี่ยม กาญจนประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา, เกียรติบัตร
และเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นายสมใจ ศรีอู่ทอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นายอุดม ทองจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP