ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป จำนวน 8 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป จำนวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีทักษะความสามารถในการกำหนดกฎระเบียบของหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้กับพนักงานลูกจ้างในโครงการฯ ได้
3.สามารถตรวจสอบสุขลักษณะของพนักงานลูกจ้าง
4.สามารถตรวจระบบน้ำเสียหลังการบำบัดแล้วได้โดยเทียบค่าตามมาตรฐานน้ำผิวดิน
5.สามารถควบคุมโรคที่เกิดจากน้ำเสียที่ผลต่อสุขลักษณะ
6.สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากขยะ เน่าเสีย และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้
7.เข้าใจ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการฯ ได้
8.สามารถดำเนินการบริหารสำนักงาน บริหารงานบุคคล ได้

2.2 พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการเงิน-บัญชี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ใน
คอมพิวเตอร์ สามารถจัดการข้อมูลในอินเตอร์เน็ต สามารถ
3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
4. มีความสามารถดำเนินงานทางบัญชี ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน ติดตามทวงหนี้
5. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
6. หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านการเงิน บัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.3 ช่างฝีมือ (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) จำนวน 1 อัตรา
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่า
2. สามารถอ่านแบบไฟฟ้าในโรงงาน สามารถต่อสาย เดินสาย
3. สามารถต่อตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส (ในการสตาร์ทมอเตอร์ Star –Delta ได้
4. สามารถต่อระบบเครื่องมือวัดได้
5. สามารถต่อวงจรเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเพื่อควบคุมได้
6. สามารถใช้เครื่องมืออื่นๆ งานช่างได้ เช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น

2.4 ช่างฝีมือ (เครื่องกล ระบบส่งกำลัง) จำนวน 1 อัตรา
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่า
2. มีความสามารถในการซ่อมบำรุง ตรวจสภาพ ระบบส่งกำลัง ระบบเครื่องกล ระบบการทำงานของมอเตอร์ ระบบหัวพ่นไฟในเตาเผา
3.สามารถเข้าใจระบบไฟฟ้าควบคุม เครื่องกล ต่าง ๆ ได้
4.สามารถใช้เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเจาะ สว่าน เครื่องตัด เป็นต้น

2.5 คนงาน จำนวน 2 อัตรา
1. การศึกษาไม่น้อยกว่าประถมศึกษา
2. มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
3.สามารถใช้เครื่องผสมปุ๋ย ได้
4.สามารถตัดหญ้า ด้วยเครื่องสะพายหลังได้
5.มีความตั้งใจพัฒนาระบบผลิตปุ๋ยหมักจากวัชพืช บ่อบำบัด
6.มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
7.หากมีประสบการณ์ในด้านการทำงานนั้น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.6 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
1.วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่า ม.3
2.ปฏิบัติงาน 12 ชม.
3.ดูแลพื้นที่รับผิดชอบ ในโครงการฯทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียง
4.ตรวจสอบ การทำงานของปั้มสูบน้ำเสีย
5.ตรวจสอบ การทำงานของปั้มเติมอากาศ
6.ตรวจสอบ การทำงานของปั้มสูบน้ำดิบ และปั้มส่งน้ำประปา
7.ตรวจสอบ การเข้าออกของบุคคลต่าง ๆ ในเวลาที่กำหนด
8.พัฒนาพื้นที่ รดน้ำต้นไม้ ตัดหญ้า
9.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. อัตราค่าจ้าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 17,400 บาท/เดือน
ธุรการ อัตราเงินเดือน 12,990 บาท/เดือน
ช่างฝีมือ (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) อัตรา 500 บาท/วัน
ช่างฝีมือ (เครื่องกล ระบบส่งกำลัง) อัตรา 450 บาท/วัน
คนงาน อัตรา 310 บาท/วัน
พนักงานรักษาความปลอดภัย อัตรา 510 บาท/วัน(12 ชม.)

5. ระยะเวลาการจ้าง

- จ้างแบบเต็มเวลา ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบสมัคร

1. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่
https://hro.wu.ac.th/recruit/th/home/
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
3. สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

มหาวิทยาลัยฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ในภายหลังได้และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร

1. ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 7 – 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
2. ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป อาคารบ่อบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 7 – 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 12 ตุลาคม 2562
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ

1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” ตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสม
4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานของมหาวิทยาลัยTOP