ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือสหกิจศึกษากับ อบจ.กระบี่อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่(อบจ.กระบี่) ประกอบด้วย นายธงชาติ เวสพันธ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.กระบี่ และตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.กระบี่ ในการประชุมหารือการส่งนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ หน่วยงานในสังกัดของ อบจ.กระบี่ โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์สหกิจศึกษาฯ เข้าร่วม ณ ห้องระเบียงบรรณ ชั้น 1อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ กล่าวภายหลังการประชุมหารือว่า ผลการหารือในเบื้องต้น โรงเรียนในสังกัด อบจ.กระบี่ต้องการให้นักศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ จีน ไอที ของมหาวิทยาลัยไปปฎิบัติสหกิจศึกษา ณ หน่วยงานในสังกัดของ อบจ.กระบี่ โดยจะมีการจัดสวัสดิการต่างๆให้นักศึกษาซึ่งสามารถเริ่มกระบวนการได้ทันที

นอกจากนี้ รร.อบจ.กระบี่จะร่วมกับ มวล. ในการส่งเสริมให้เกิดหลักสูตรการอบรมอาจารย์ นักเรียน ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ รวมทั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และยินดีเป็นศูนย์แนะแนวให้แก่ มวล. ประสานโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา โดยสามารถเริ่มได้ตั้งแต่พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ที่สำคัญ อบจ.กระบี่ จะจัดสรรงบประมาณทุนวิจัยและบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบไอที ของ อบจ.กระบี่ทั้งหมดด้วย

โอกาสนี้ นายธงชาติ เวสพันธ์ ได้กล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้ความร่วมมือกับ อบจ.กระบี่เป็นอย่างดีเสมอมา การเดินทางมาครั้งนี้ทำให้ได้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพ เป็นสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆด้าน โดยเฉพาะโครงการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ที่มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ รักษาโรคที่ซับซ้อน และจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในภาคใต้ต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP