WU-Campus-Tour

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Smile & Smart Center

ศูนย์ Smile & Smart Center โดยอาจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ และอาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดย รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ และ รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบดูแลนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ Smile & Smart Center อาคารไทยบุรี

โอกาสนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดระบบการดูแลนักเรียน เยี่ยมชมห้อง ระบบให้บริการด้านต่างๆ และปรึกษาหารือการทำงานร่วมกัน ในการจัดกิจกรรม “โครงการสื่อรักภาษาใจ” ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย

อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยอาจารย์ มลชฎาภร สุขการ ในการร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการออกแบบห้องพยาบาลที่โรงเรียนให้มีลักษณะเหมือนห้อง Smile & Smart Center ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสมาใช้บริการและเข้าถึงนักเรียนมากขึ้นด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/?p=15958

TOP