ข่าวสมัครงาน

กำหนดสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป พนักงานตำแหน่งวิศวกร (เครือข่าย) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร (เครือข่าย) ดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นายปวัน เจริญวุฒิ
002 นายอภิรักษ์ ใจซื่อ
003 นายสุริยา อาการส

ศูนย์การแพทย์ฯ กำหนดการสอบ : วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง E-Testing 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- วิชาคอมพิวเตอร์ เวลา 09.00 - 11.00 น.
- วิชาภาษาไทย เวลา 11.00 - 12.00 น.
- วิชาชีพเฉพาะทาง เวลา 13.00 - 15.00 น.

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์


TOP