ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับคำเชิญจาก Chung Yuan Christian University (CYCU) เป็น Keynote speakerผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจาก Chung Yuan Christian University (CYCU) เป็น Keynote speaker ในงาน Taiwan International Water Week พร้อมทั้งบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโท-เอกของ CYCU จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ประเทศไต้หวัน

ทั้งนี้ ทาง Chung Yuan Christian University (CYCU) ยังคงยินดีที่จะรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการที่อาจารย์มีความสนใจทำ Post-doc หรือ การใช้ห้องปฎิบัติการเพื่อทำวิจัยร่วมกัน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th/

TOP