ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Updates in Phisical Therapy Management for Individuals with Stroke "เพื่อเพิ่มพูนเทคนิควิธีการรักษาที่ทันสมัย" ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษาสภากายภาพบำบัด ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง Updates in Physical Therapy Management for Individuals with Stroke ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแก่นักกายภาพบำบัด

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ โดยจ่ายค่าลงทะเบียน ดังนี้
1. ในกรณีเป็นนักกายภาพบำบัดทั่วไป คนละ 3,500 บาท
2. กรณีที่เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนละ 3,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.pt.or.th/news_detail.php?news_id=443
หมดเขตสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ชดาภา บุญยัง โทรศัพท์ 08 1482 5569 หรือ 0 7567 2104 โทรสาร 0 7567 2106

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ผู้เข้าประชุมจะได้รับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวนคะแนน 13.1 PTCEU

TOP