ข่าวเด่น

นักวิจัยทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอบทความในงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่อง ในโอกาส ครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักวิจัย นักวิชาการตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอบทความกว่า 200 บทความ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมมอบกับรางวัลให้แก่นักวิจัยดีเด่น จำนวน 2 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สุงสุดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างปี ค.ศ.2010-2012 ตามฐานข้อมูล ISI และSCOPUS และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง นักวิจัยที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงในวารสาร(citation) สูงสุดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างปี ค.ศ.2008-2012 ตามฐานข้อมูล ISI ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวย้ำถึงพันธกิจและความสำคัญของงานวิจัย ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยได้ส่งเสริมให้มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมตลอดไป
 
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของจัดงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4 ว่า จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและจุดประกาย ตลอดจนเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมต่อนโยบายวิจัยและการพัฒนานักวิจัยให้กับสังคมไทย ขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ โดยการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้มีบทความที่ร่วมนำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 200 บทความ แบ่งเป็นภาคบรรยาย จำนวน 112 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ จำนวน 88 บทความ จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ รวม 26 สถาบัน ครอบคลุมใน 7 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตร กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการจัดการและสารสนเทศ กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์และมัลติมีเดีย และกลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่
 
หลังจากพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ม.เกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยกับการเปลี่ยนแปลงภัยพิบัติ” นอกจากนี้ยังมีการประชุมวิชาการเรื่อง “Functional molecules and Materials” ซึ่งมีวิทยากรจากต่างประเทศร่วมบรรยาย ได้แก่ Prof. Dr.T.Randall Lee (University of Houston) บรรยายหัวข้อ “Shell/Core Nanoparticles for Biomedical and Optoelectronic Applications” และ Prof. Dr. Christian A. Nijhuis (National University of Singapore) บรรยายในหัวข้อ “Turning Around a Diode at the Molecular Level” การประชุมวิชาการ “การเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)” การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์บริการวิชาการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ผลงานวิจัยห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศพลาสมาประยุกต์เพื่อการกสิกรรม ผลผลิตโครงการธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ หน่วยวิจัยกุ้ง หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ หน่วยวิจัยนวัตกรรมสารสนเทศและศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP