ส่วนการเงินและบัญชีงดให้บริการ ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555