ข่าวการศึกษา

เชิญร่วมกิจกรรม "กราบพระพุทธเจ้า เฝ้าพระสาวก เยือนบ้านชูกับอาศรมฯ"

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินโครงการ "ตามรอยยุรยาตรพระศาสดา" ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาสังเวชนียสถาน รวมทั้งแม่คงคามหานที และมีการถ่ายทำรายการวิทยุโทรทัศน์ไว้ ๖ ตอน ออกอากาศทางช่อง ๑๑ ไป บางตอนแล้วนั้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบุคคลที่สนใจทางพระพุทธศาสนา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จึงจัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ ๒-๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีทั้งนิทรรศการ การฉายภาพสังเวชนียสถาน แม่คงคามหานที และภาพยนตร์ และการเสวนา "กราบพระพุทธเจ้า เฝ้าพระสาวก เยือนบ้านชูกับอาศรมฯ" วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. วิทยากรรับเชิญ ได้แก่ พระมหาจูม มหาลาโภ ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ และ ดร.อรุณรัตน์ สรเพ็ชร พนักงาน มวล. ที่เดินตามรอยยุรยาตรพระศาสดาอีก ๓ คน รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ดำเนินการเสวนา

TOP