ข่าวเด่น

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ(อาศรมยาวลัยลักษณ์)ได้รับการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพแล้วสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์ได้รับการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพจากสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม โดยมีเภสัชกรสุรวุฒิ สุวรรณประทีป ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ เป็นผู้รับมอบจาก เภสัชกรหญิงรองศาสตราจารย์ธิดา นิงสานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ซึ่งถือเป็นร้านยาคุณภาพแห่งแรกในเขตอำเภอเมืองนครศรีรธรรมราช
 
ร้านยาเป็นสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่เป็นที่พึ่งและทางเลือกของประชาชน ในการดูแลรักษาภาวะความเจ็บป่วยเบื้องต้นของตนเอง มีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาที่ถูกต้องและการดูแลรักษาสุขภาพควบคู่กันไปกับการให้บริการด้านยา ซึ่งในปัจจุบันมีการสนับสนุนให้ร้านยาในประเทศไทยได้พัฒนาคุณภาพของร้านยาและบริการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานร้านยาของสภาเภสัชกรรม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมด้านการบริการ ด้านบุคลากร ด้านโครงสร้างทางกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์ที่มีไว้บริการจำนวน 5 มาตรฐานดังนี้

มาตรฐานที่ 1. สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริการ
มาตรฐานที่ 2. การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3. การบริการเภสัชกรรมที่ดี
มาตรฐานที่ 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม
มาตรฐานที่ 5. ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม
 
สำหรับสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ หรือร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์นั้น นอกจากจะเป็นร้านยาของมหาวิทยาลัยที่เน้นการบริการเพื่อชุมชนแล้วยังมีนโยบายที่เน้นความเป็นคุณภาพใน 3 ด้าน นั่นคือ บุคลากร สินค้า และบริการ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในคุณภาพเมื่อรับบริการจากเรา

ประมวลภาพ

TOP