ข่าวทั่วไป

ขอเชิญศิษย์เก่าเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์

ขอเชิญศิษย์เก่าเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ร่วมงานมุติทาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์ ในเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๖.oo - ๒๒.oo น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานกรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่งานธุรการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๒๓๐๑,๐ ๗๕๖๗ ๒๓๐๓ หรือทาง e-mail : mniwat@wu.ac.th ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

TOP