ขอเชิญศิษย์เก่าเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์